Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana, 2008 Castellano 
 
Inici        Recerques        Descàrregues        Notes metodològiques        nueva ventana Ajuda

Notes metodològiques


El Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana recull l’1 de gener de cada any la relació d'entitats (col·lectives i singulars), nuclis i disseminats per a cada municipi amb detall de la seua població, en el marc de l'operació estadística "Relació d'unitats poblacionals amb especificació de la seua població" que elabora l'Institut Nacional d'Estadística. La font administrativa d'origen és el "Padró municipal continu".

La relació d'entitats i nuclis de població s'obtenen de l'actualització que els ajuntaments realitzen almenys una vegada a l'any i envien a l'INE d'acord amb la legislació vigent.

Les xifres de població es calculen a partir de les provinents de les Revisions anuals dels padrons municipals, que són declarades oficials pel Govern a proposta de l'INE, amb l'informe favorable del Consell d'Empadronament, mitjançant Reial Decret.


Definicions

Entitat singular1 de població és qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins del mateix municipi i coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió.

Una àrea es considera habitable quan hi ha vivendes habitades o en condicions de ser-ho, i es considera diferenciada quan les seues edificacions i vivendes poden ser perfectament identificades sobre el terreny i tot el conjunt és conegut per una denominació. Així, les urbanitzacions i zones residencials que només estiguen habitades en certs períodes de l'any, poden tindre caràcter d'entitats singulars de població.

Cap vivenda pot pertànyer simultàniament a dos o mes entitats singulars.

Un municipi pot tindre una o diverses entitats singulars de població, si no hi ha diverses àrees habitables clarament diferenciades serà considerat municipi d'entitat única.

L'entitat singular pot subdividir-se al seu torn en nuclis de població i disseminats.

Entitat col·lectiva1 de població és la unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi. A vegades hi ha agrupacions d'entitats singulars (parròquies, germandats, consells, diputacions i altres) que conformen una entitat col·lectiva amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric.

Nucli de població és el conjunt d'almenys deu edificacions' que formen carrers, places i altres vies urbanes. També són Nucli el nombre d'edificacions que, fins i tot sent inferior a 10, tenen una població que les habita major de 50.

Si hi ha alguna edificació que dista menys de 200 metres dels límits exteriors d'un Nucli definit d'acord amb les normes anteriors, es considera que la dita edificació forma part del Nucli. Per a determinar les distàncies, se n'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementeris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que puguen ser travessats per ponts.

Les edificacions o vivendes d'una entitat singular de població que no puguen ser incloses en el concepte de nucli es consideren
disseminat.

Una entitat singular de població pot tindre un o diversos nuclis, o fins i tot cap, si tota ella es troba en disseminat.

Cap vivenda pot pertànyer simultàniament a dos o més nuclis, o a un nucli i un disseminat.Codificació

El codi de les entitats i nuclis de població està format per onze dígits: els dos primers corresponen al codi de la província, els tres següents al del municipi dins de la província, el sisé i seté a l'entitat col·lectiva dins del municipi, el vuité i nové a l'entitat singular dins de la col·lectiva, si n’hi ha, o dins del municipi, en cas contrari, i els dos últims, al nucli de població o disseminat.

Les distintes unitats poblacionals s'identifiquen de la manera següent:

Municipi: EC, ES i NUC tenen valor 00. Els dos primers codis corresponen a la codificació que assigna l'INE a la província (CPRO) i al municipi (CMUN) i els compartixen totes les unitats pertanyents al municipi.

Entitat col·lectiva: podent no existir, EC és no nul, sent ES i NUC igual a 00

Entitat singular: el codi EC apareix a 00, mentre que el ES és no nul.

Nucli: pertanyent sempre a una entitat singular, referida pel mateix codi ES, el valor NUC serà diferent de 00 i 99.

Disseminat: dins d'una entitat singular, apareix amb el valor 99 en NUC i la resta de valors coincidiran amb l'entitat singular a què pertanyen com en el cas del nucli.

Per exemple, per al municipi d'Enguera la taula és:

CPRO CMUN EC ES NUC NOM Total Homes Dones
46 118 00 00 00 ENGUERA 5412 2861 2551
46 118 00 01 00 ENGUERA 5323 2813 2510
46 118 00 01 01 ENGUERA 5105 2705 2400
46 118 00 01 99 *DISEMINADO* 218 108 110
46 118 00 02 00 NAVALON 89 48 41
46 118 00 02 01 NAVALON 42 24 18
46
118 00 02 99 *DISEMINADO* 47 24 23


Apareix el terme Enguera repetit a causa que en la primera línia seria identificatiu del municipi (EC, ES i NUC tenen valor 00), mentre que el grup de línies següent apareix com entitat singular, composta per un nucli i disseminat.

El municipi conté una altra entitat singular identificada per Navalón, que està composta igualment per un nucli i un disseminat.

Les dificultats tècniques dels ajuntaments per a informatitzar els seus padrons municipals provocaren que fins al 2002 alguns municipis no hagueren enviat els seus fitxers padronals i, encara que s’obtenia de la població del municipi, no es va poder obtindre a nivells inferiors al municipal. En estos casos la població de les unitats poblacionals apareix 9999999.


1 1 Els conceptes d'entitat singular i col·lectiva de població no han de ser confosos amb el d'Entitat local d'àmbit territorial inferior al municipi (entitats locals menors), definit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local com a unitat per a la gestió, administració descentralitzada i representació política dins del municipi